Prowadzimy działalność doradczą, wdrożeniową i szkoleniową, zajmując się świadczeniem usług w zakresie redakcji i wdrożenia Zintegrowanych Systemów Jakością i Środowiskiem wg. norm ISO 9001/14001; Planów Bezpieczeństwa Wody wg. dyrektywy 98/83/WE, która zakłada monitoring dystrybucji wody, ocenę zagrożeń i zarządzanie ryzykiem; przeprowadzania walidacji metod badawczych w laboratoriach oraz szkoleń z zakresu walidacji metod badawczych; doradztwem dotyczącym przygotowania i procesu akredytacji oraz szeroko pojętym doradztwem w przygotowaniu laboratorium do audytu certyfikacyjnego wg standardów Polskiego Centrum Akredytacji oraz zgodnymi z Normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005:Ap1:2007

Zajmujemy się także doradztwem dotyczącym stosowanych metod badawczych dla odpowiednich cech badawczych, zakresem walidacyjnym ich weryfikacji, stosowanym do ich realizacji wyposażeniem pomiarowym i badawczym, a także doborem odpowiedniego szkła i odczynników chemicznych, a ponadto procesem weryfikowania pracy zespołów badawczych oraz opracowywaniem i wdrażaniem systemu organizacji pracy laboratorium, obiegu informacji, komunikacji, kontroli.